Astma

Astma är en kronisk sjukdom som drabbar luftvägarna. Det är en sjukdom som kommer i perioder, du kan känna dig helt frisk vissa perioder medan andra perioder kan vara rejält besvärliga. Typiska besvär är bland annat att det blir tung att andas. Andra vanligt förekommande besvär är bland annat hosta med eller utan slem. .

Astma1

Astmatiska besvär är en ganska vanlig sjukdom i Sverige och i många andra länder. Det senaste 50 åren har visat en starkt ökande trend och det uppskattas att cirka 8 % av Sveriges befolkning har astma. Både vuxna och barn ingår i denna uppskattning. I USA uppskattads det att cirka 25 miljoner har astma varav ca 7 miljoner barn. De senaste åren verkar det som den stigande trenden har blivit avbruten eller planat ut, men det är svårt att definitivt bekräfta detta. Vad som orsakat den ökande trenden är inte helt klarlagt. Vad som går att observera är att ökningen har inträffat huvudsakligen i världens industrialiserade eller rikare länder. Detta leder till misstankar att bakomliggande orsaker kan vara förknippade med den västerländska livsstilen. Några av de tänkbara orsakerna som har diskuterats är bland annat avgaser från motorfordon, exponering för cigarettrök, ändrade kostvanor samt förändrad mottaglighet för infektioner.

Beskrivning
Astma är kronisk sjukdom som orsakar inflammatoriska syndrom på luftvägarna. Effekten av inflammationen av luftvägarna är att luftvägarna blir trängre och luftflödet begränsas. Trängre luftvägar i samband med astma kan orsakas av sammandragning av luftrörens muskler, ökad bildning av slem samt svullnad i luftrören. Astma brukar även vara periodiskt återkommande. Perioder med besvär som väsande andningsljud, pip i bröstet, bröstkorgen känns ”spänd” och tight, svårigheter att andas samt hosta varvas ofta med perioder utan några besvär. Symtomen kan gå tillbaka av sig själv eller med hjälp av läkemedelsbehandlingar. Astmabesvär kan utlösas av allt från allergener(ex pollen eller pälsdjur), virusinfektioner samt i vissa fall även luftföroreningar.

Svårigheten på tillståndet varierar väldigt mycket, från lätta besvär till nästan livshotande tillstånd. Det är dock väldigt sällsynt att dö av astma. Grova uppskattningar på svårighetsgraden visar att ca 60 % har lindriga besvär, ca 30% har måttliga till medelsvår samt 10% har svåra astmabesvär. Det finns forskningsstudier som pekar på att virus kan ligga bakom upp till 85% av alla astmaförsämringar, och ett grupp virus som är särskilt vanligt förekommande i dessa fall är rhinovirus.

Astma brukar delas upp i två huvudsakliga grupper:

 1. Icke-allergisk astma. Vanligast hos vuxna där den uppskattas stå för cirka 60% av alla astmafall. Påverkas inte pollen eller pälsdjur
 2. Allergisk astma är den dominerande orsaken till astma hos barn. Den är även ganska vanlig hos vuxna och uppskattas ligga bakom ca 40% av alla fall

Utvecklingen brukar följa ett vanligt mönster. Hos barn och ungdomar är allergisk astma vanligast, men allt eftersom åren går blir icke-allergisk astma den vanligaste typen. Barn kan även får en särskild sorts astma när de är förkylda som vanligen kallas förkylningsastma eller infektionsastma.
Det finns även andra sorters astma:

 1. Ansträngningsastmakallas den typ astma som endast förekommer i samband med fysisk ansträngning. Ansträngning är en vanligt förekommande orsak till astmabesvär för alla sorters astma. Den troliga orsaken är att slemhinnan i luftvägarna torkas ut i samband med de ökade andningsvolymer som förekommer vid fysisk ansträngning, vilket i sin tur utlöser astmabesvären.
 2. Yrkesastma orsakas av faktorer från den yttre miljön som exempelvis arbetsplatser. Den kan orsakas av allergener(allergiframkallande faktorer) som förekommer på arbetsplaster eller andra miljöer där man vistas ofta. Vanliga orsaker är exempelvis allergener från djur eller retande kemikalier som förekommer på arbetsplatser. Yrkesastma står för en betydande del av alla astmafall, det uppskattats att ca 15 % av alla astmaanfall är yrkesrelaterad.
 3. Nattastma är ett begrepp som vanligen används för andningsbesvär som förekommer nattetid. Besvär av denna sort är särskilt vanligt på småtimmarna. Det kan inte sägas vara en specifik form av astma, utan är snarare ett tecken på att astman är under dålig kontroll. Förekomst av nattastma är nästan alltid en signal att den nuvarande behandlingen bör korrigeras eller justeras.
 4. Astma från läkemedel. Kan även kallas salicylastma. Är en astmaform som förekommer hos en ganska liten andel av befolkningen. Den orsakas främst av intolerans mot acetylsalicylsyra samt besläktade preparat som ”Non Steroidal Antiinflammatory Drugs”(förkortas NSAID-preparat) och kan utlösa svåra astmaattacker. Typiska användningsområden för NSAID-preparat är mot inflammatoriska led- och vävnadssjukdomar samt mot vid tillfälliga inflammationer i muskulatur och leder. Beta-blockerade läkemedel kan även ha astmabesvär bland biverkningarna. Beta-blockerare kan även orsaka försämring av astmabesvär.

Diagnos
En fullständig diagnos ställs av läkare. För att ställa diagnos används uppgifter som sjukdomshistoria samt kroppsundersökningar som mätning av andningsljud och lungfunktionsmätning. Om det föreligger tveksamheter kan särskilda undersökningar som inandningstest som histamin eller metakolin eller torr luft användas för att bedöma luftrörens känslighet. Diagnostiken kan även behöva kompletteras med mätning av utandad kvävemonoxid. Om diagnosen konstaterar att det är astma bör det även utföras en allergiutredning för att veta om det är allergisk eller icke-allergisk astma.

Symtom
Astma kan ge ett antal typiska symtom. Vilka symtom som kan upplevas varierar mellan individer. Nedan kommer en lista med typiska tecken på astma:

 1. Hosta
 2. Slemhosta
 3. Långvarig hosta när du blir förkyld
 4. Varaktig hosta på natten som inte har en uppenbar förklaring
 5. Andnöd eller att det blir tungt att andas
 6. Väsande eller pipande andningsljud
 7. återkommande pip i bröstet
 8. Du kan få ovanligt påtaglig andnöd och hosta vid fysisk ansträngning

Tänk på att luftrören är särskilt känsliga för retningar om du har astma. Ett par exempel som kan utlösa astmabesvär är bland annat kall luft, rök eller starka dofter. Även psykisk påverkning som stress kan utlösa astmaanfall. Astmabesvär kan även utlösas av saker du är allergisk mot som exempel pälsdjur, pollen eller kvalster.

Leva med astma och åtgärder
Även om astma är en kronisk sjukdom kan den hanteras med hjälp av medicinska behandlingar och försiktighetsåtgärder. Det är även en sjukdom som är periodisk återkommande vilket innebär att de flesta har perioder utan astmabesvär. Om du sköter behandlingen rätt och lyssnar på din kropp behöver astma inte påverka din livskvalitet särskilt mycket.