Bricanyl

Bricanyl finns I två formuleringar. Bricanyl Depot är I tablettform och Bricanyl turbuhaler formuleras som inhalationspulver som intas via en inhalator. Bricanyl kan du idag enkelt beställa via nätet och sköta läkarbesöket online, det sparar tid och pengar då man betalar 495 kr för medicin, läkarbesöket och frakten.

Bricanyl

Vad är bra med Bricanyl
Bricanyl turbohaler är en snabbverkande och effektiv astmainhalator. Det är populär för sin snabba och potenta effekt som ger snabb hjälp när det behövs. Den är lätt att använda och hjälper mot ett antal luftvägsrelaterade problem och underlättar upphostning av segt slem.

Hur fungerar medicinen?
Läkemedlet är ett så kallat luftrörsvidgande läkemedel som gör det lättare att andas genom vidga luftrören och lösa upp kramper i luftrörens muskulatur. Den aktiva substansen kallas terbutalin vilket är en beta-2-stimulerare. Det främsta syftet är med den aktiva substansen är att vidga luftrören, vilket även kan kallas bronkdilaterande. Vid inandning från inhalatorn går terbutalin ner i luftvägarna och lungorna och ger snabb hjälp mot andningsproblem. Läkemedlet finns i två doseringar, 0.25 mg / dos samt 0.5 mg /dos.

Användning och behandling
Bricanyl Turbuhaler kan användas för att åtgärda en rad problem. Läkemedlet kan användas mot astma, luftrörskatarr, skador på lungblåsor, andra sjukdomar som orsakar sammandragning av luftvägar samt kramp i glatt muslukatur i luftvägarna. Glatt muskulatur är ett slag muskler som inte styrs av vilja utan av det autonoma nervsystemet.

För astma används Bricanyl Turbuhaler främst för att ge snabb lindring vid akuta besvär. Användningen är enkel, när du känner att det blir svårt att andas ska du sätta inhalatorn mot munnen. Andas in, inhalatorn drivs av din andning och genom inandningen kommer du få in den dos du behöver ner i lungorna. För att du ska få en korrekt dos bör du ta ett djupt andetag när du tar dosen. Tänk på att varje dos inte innehåller särskilt stor mängd verksamma ämnen så man märker nästan aldrig av att man får in sig läkemedlet genom smak eller något annat märkbart tecken. Det viktigaste är att alltid följa instruktionerna i bipacksedeln noggrant, om du gjort detta kan du vara säker på att du har inhalerat dosen och ge utsatt effekt.

Exakt dosering och användning varierar efter läkarens rekommendationer. Det är därför viktigt att följa läkares rekommendationer för dosering och användning. En generell beskrivning av dosering kan dock sammanfattas nedan.

En vanlig dosering för Bricanyl Turbuhaler 0.25 mg är 1 till 2 inhalatioer vid behov för vuxna och barn över 12 år. Man får inte ta mer än 24 inhalationer per dygn. Barn mellan 3 till 12 år kan ta 1 till 2 inhalatioer vid behov och får inte ta fler än 16 inhalationer per dygn.

Bricanyl Turbuhaler 0.5 mg brukar vanligen doseras som en inhalation vid behov för vuxna och barn över 12 år. Max 12 inhalationer per dygn. Barn mellan 3 till 12 år brukar vanligen rekommenderas att ta en inhalation vid behov och får inte överskrida mer än 8 inhalationer per dygn.

Om du skulle märka av att effekten av läkemedlet försämras och du behöver ta fler eller högre doser än vanligt bör du kontakta läkare. Öka inte dosen ytterligare, behandlingen kan behöva att ses över och ändras.

Det finns en risk att en del av läkemedlet kan fasta i munnen eller svalget vid varje inhalation. Det rekommenderas därför att skölja munnen efter varje inhalation för att minska risken för biverkningar.

Interaktion med andra mediciner?
Det finns ett par läkemedel som kan påverka effekten av Bricanyl turbohaler på ett negativt sätt eller neutralisera effekten. Ett par läkemedel som bör undvikas att kombineras med Bricanyl är bland annat:

  1. Propranolol
  2. Inderal
  3. Läkemedel som innehåller:
  4. Betablockerare, detta inkluderar ögondroppar
  5. Olika sorters medicinska steroider
  6. Xantinderivat
  7. Diuretika

Var försiktig om
Läkemedlet kan vara olämpligt att använda för personer som har vissa hälsoproblem som diabates, hjärtproblem, hjärtsjukdom, har hjärtsvikt eller takyarytmi, låga syrenivåer i blodet eller att du är allergisk mot en eller flera ingredienser som ingår i läkemedlet. Även personer som har ökad sköldkörtelfunktion, grön starr med trång kammarvinkel eller för låga kaliumvärden i blodet bör vara försiktiga. Personer som har någon av de ovan nämnda sjukdomarna bör alltid tala med läkare innan användning. En fullständig lista över vilka hälsoproblem som ger orsak att undvika läkemedlet finns på bipacksedeln för läkemedlet.

Det finns inga kända indikationer på att läkemedlet kan ge problem under graviditet eller amning. Det finns dock uppgifter att för tidigt födda barn kan ha ett lägre blodsocker än vanligt som kan kopplas ihop med Bricanyl. Denna effekt är dock snabbt övergående.

Biverkningar
Alla läkemedel kan ge bieffekter och Bricanyl är inget undantag. De är dock inte särskilt vanliga, är generellt milda och alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna brukar i regel uppträda i början av behandlingen och försvinner efter cirka 1 eller 2 veckor. De vanligaste biverkningarna(förekomst hos fler än 1 av 10 användare) är huvudvärk och darrningar. Vanliga biverkningar(förekomst hos fler än 1 av 100 användare) är bland annat muskelkramper, låg kaliumhalt i blodet samt hjärtklappning. Övriga biverkningar kan du läsa mer om på läkemedlets bipacksedel.

Om biverkningarna mot förmodan skulle fortsätta efter de två första veckorna eller om de börjar bli besvärliga, kontakta vården för rådgivning.