Pulmicort

Pulmicort är ett läkemedel som används som en regelbunden, preventiv behandling av astma. Det är inte tänkt att användas för snabb symtomlindring i samband med astmabesvär. Läkemedlet finns i doseringarna 100, 200 samt 400 mikrogram och formuleras som inhalationspulver. Pulmicort verkar genom att dämpa och förhindra inflammation i luftvägarna.

Pulmicort

Vad är bra med Pulmicort
Pulmicort är en effektiv förebyggande medicin som minskar risken att drabbas av astmaattacker. Regelbunden användning kan genom att minska risken för astmabesvär vilket kan öka livkvaliteten och ta bort begräsningar i vardagen. Läkemedlet är även ett bra alternativ till andra förebyggande astmabehandlingar för personer som drabbas av överkänsliga eller negativa reaktioner av andra astmamediciner. Pulmicort innehåller bara en aktiv substans, vilket gör att läkemedlet inte innehåller många ämnen som kan framkallas negativa reaktioner. Via nätapotek kan du genom en onlineformulär-läkarundersökning få Pulmicort skickat direkt hem till din brevlåda på några få dagar.

Hur fungerar medicinen?
Läkemedlet innehåller en verksam substans som kallas budesonid och medicinen har antiinflammatoriska egenskaper. De antiinflammatoriska effekterna minskar risken för astmabesvär eftersom svullnad och irritation i luftvägarna kan orsaka astmabesvär. Läkemedlet reducerar besvären innan de orsakar en astmaattack och minimerar risken för symtom som hosta, väsande andning samt andningssvårigheter.

Användning och behandling
Pulmicort turbuhaler är ett läkemedel som ska användas i en regelbunden behandling mot astma. Exakt användning och dosering kan variera enligt läkares ordinationer. De viktigaste rekommendationerna att följa är läkarens ordinationer samt anvisningar för användning på läkemedlets förpackning eller bipacksedel. Det går dock beskriva vanliga sätt att använda läkemedlet.

Pulmicort turbuhaler används oftast som en daglig behandling och används typiskt 2 gånger om dagen men det kan även räcka med 1 gång under vissa omständigheter. Läkemedlet ska användas även om du inte uppvisar några symtom/besvär. Vilken dosering som används beror helt på hur allvarliga astmabesvär som behandlas. Läkemedlet får inte full effekt direkt, det kan dröja ett par veckor innan full effekt nås.
Läkemedlet är formulerat som inhalationspulver som intas via en inhalator och dosen intas via inandning. Inhalatorn drivs av din andning och läkemedlet följer med ner till luftvägarna via inandningen. Det är viktigt att ta ett djupt och kraftigt andetag för att vara dosen når din den ska och ge full effekt. Eftersom varje dos innehåller en liten mängd läkemedel är det mycket svårt att märka att du har inhalerat dosen. Detta innebär att du med största sannolikhet inte kommer märka av läkemedlet genom smak eller något annat kännetecken. Det enklaste sättet att vara säker på att du tagit din dos på rätt sätt är att följa användaranvisningen, genom att följa den noggrant kan du vara säker på att du har inhalerat dosen.

Gravida kvinnor eller kvinnor som ammar bör rådfråga läkare innan användning. Det finns inga konkreta uppgifter som pekar mot ökad risk för missbildningar eller andra skadliga effekter, men det är ändå på sin plats tala med läkare om du bör använda Pulmicort under graviditet eftersom graviditet kan påverka astman och din behandling kan behöva justeras. Pulmicort anses kunna användas när du ammar. Även om den aktiva substansen Budesonid kan passera över i modersmjölk anses risken att ge effekter på barnet vara osannolik vid normal användning av läkemedlet. Det är dock inte helt fel att rådfråga läkare för att ta det säkra före det osäkra.

Var försiktig om
Läkemedlet är en säker behandling som kan användas av de flesta som lider av astma. Det finns dock undantag. Personer som har en överkänslighet mot den aktiva substansen budesonid ska inte använda Pulmicort. Vidare bör alla personer som eventuellt använda läkemedlet redogöra alla kända allergier samt medicinska besvär för läkare för att en korrekt bedömning ifall Pulmicort är lämpligt att använda. Medicinska besvär som om du har eller har haft tuberkolos, leverproblem, bröstinfektioner eller lunginfektioner bör alltid rapporteras till läkare innan användning.

Interaktion med andra mediciner?
Vissa läkemedel kan påverka effekten av Pulmicort och bör därför inte kombineras utan godkännande från läkare. Ett par exempel är bland annat vissa mediciner mot svampinfektioner(ketokonazol eller itrakonazol) samt HIV-mediciner som ritonavir, saquinavir, indinavir, amprenavir, nelfinavir, lopinavir, atazanavir , fosamprenavir, eller tipranavir. Det kan även finnas andra läkemedel som kan ge potentiellt oönskade effekt, så det rekommenderas att konsultera läkare för mer information.

Pulmicort kan även påverka medicinska test. Det är framförallt ett test som kontrollerar hypofysens funktions som kallas ACTH som påverkas mest. Pulmicort kan ge felaktigt låga värden på testet.

Biverkningar
Pulmicort är ett säkert läkemedel men likt andra läkemedel kan det uppstå potentiella bieffekter. De är dock inte vanliga. De vanligast förekommande bieffekterna är milda och kan förebyggas genom att skölja munnen varje gång efter användning. De vanligaste bieffekterna är hosta, halsont eller irritation i halsen samt svampinfektion i mun och svalg. Det finns även ovanliga biverkningar som rastlöshet, humörförändringar och hudbesvär som ömtålig hy. Det finns även väldigt ovanliga men svårare biverkningar som svullnad, eksem, nässelsutslag, andningssvårigheter, svårigheter att svälja eller svårigheter att använda inhalatorn. Om du upplever någon av de sistnämnda reaktionerna bör du kontakta läkare omedelbart och sluta att använda Pulmicort direkt.