Seretide

Seretide är ett läkemedel som förebygger andningssvårigheter och väsande andning. Det är ett läkemedel som är utformat att användas som regelbunden behandling mot astma och är inte ett passande läkemedel för att lindra akuta astmabesvär. Det finns två sorters inhalatorer; Seretide Evohaler och Seretide Diskus. Läkemedlet finns i ett par doseringar; 50, 100, 125, 250 samt 500 mikrogram.

Seretide
Information om Seretide via onlineläkare här, leverans direkt till din brevlåda inom två dagar.

Vad är bra med Seretide
Läkemedlet ger en effektiv förebyggande behandling som minskar risken för astmaattacker. Seretide ger både luftrörsvigande och antiinflammatoriska effekter vilket effektivt förekommer eventuella besvär i samband med astma andningssvårigheter eller väsande andning. En bra preventiv behandling kan ge personer som lider av astma en trygghetskänsla genom att minska risken för astmaattacker. Detta kan påverka livskvaliteten positivt och gör vardagen mindre besvärlig.

Seretide ger valet mellan två sorters inhalatorer. Evohaler är en vanlig inhalator där man trycker ner för att frigöra läkemedlet som inandas. Diskus passar bättre för vissa eftersom läkemedlet är förpackat i exakta doser som frigörs före inandning. Diskus visar även exakt hur många doser som finns kvar.

Hur fungerar medicinen?
Seretide innehåller två aktiva substanser som ger kompletterarende effekter. Salmeterol är ett långverkande luftrörsvidgande ämne som håller luftvägarna utvidgade vilket motverkar andningssvårigheter. Effekten av Salmeterol kallas långverkande efterson den håller i sig i ca 12 tim. Flutikasonpropionat är ett slags kortison som även kallas en kortikosteroid. Ämnet minskar svullnad och minskar irritation/inflammation i lungorna. Tillsammans minskar båda ämnen risken för andningssvårigheter och förebygger astmaattacker. Antalet astmaattacker brukar minska och kan helt försvinna för vissa användare.

Användning och behandling
Läkemedlet är utformat för regelbunden behandling av astma och är inte lämpligt för lindring av akuta symtom. Exakt användning och dosering kan variera enligt läkares rekommendationer. En tumregel är att alltid utgå ifrån läkarens ordinationer samt anvisningar för användning på läkemedlets förpackning eller bipacksedel. Nedan kommer en ungefärlig beskrivning av vanlig användning av Seretide.
De två olika inhalatorerna skiljer sig lite från varandra. Dosen intas via inandning ner i lungorna, men mekanismen som frigör läkemedlet är lite olika. Evohaler används genom att trycka ner behållaren manuellt och andas in medan man trycker. För att använda Seretide Diskus måste man frigöra dosen genom att trycka på en liten spak innan inandning. Man bör inte avsluta en pågående behandling eller byta dosering utan läkares inrådan.

En vanlig dosering för Seretide Evohaler gällande vuxna och ungdomar över 12 år är 2 inhalationer 2 ggr/dag. För barn mellan 4 år upp till 12 år är 2 inhalationer 2 ggr/dag. Barn under 4 år bör inte använda läkemedelet. Dosen kan eventuellt minskas av läkare om astman är välkontrollerad. Seretide Evohaler kan även användas med en så kallas andningsbehållare för små barn eller personer som har svårt att trycka av en dos och samtidigt andas in.

Seretide Diskus används vanligen på ett liknande sätt som Evohaler, men antalet inhalationer kan skilja sig. Vuxna och ungdomar över 12 år rekommenderas ofta 1 inhalation 2 ggr/dag. Barn mellan 4 till 12 år rekommenderas ofta 1 inhalation 2 ggr /dag. Barn under 4 år bör inte använda läkemedlet.

Kvinnor som är gravida, planerar att bli gravida eller kvinnor som ammar bör rådfråga läkare innan användning.

Var försiktig om
Seretide är säkert att använda som behandling mot astma för de flesta. Personer som är allergiska eller överkänsliga mot de aktiva ämnena salmeterol och fluitkason bör inte använda läkemedlet. Personer som är allergiska/överkänsliga mot norfluran(Seretide Evohaler) eller laktosmonohydrat(Seretide Diskus) bör heller inte använda läkemedlet. Gravida kvinnor eller kvinnor som ammar bör konsultera med läkare då det kanske finns bättre alternativ.

Tänk även på att redogöra alla allergier samt hälsobesvär för läkaren för att ge läkaren en chans att korrekt bedömning ifall Seretide är rätt medicin att använda. Var särskilt försiktig om du har någon av följande hälsobesvär som Hjärt-kärlsjukdom(inkl oregelbunden hjärtrythm), diabetes, minskad kaliumhalt i blodet, högt blodtryck, Hypertyreos(ökad sköldkörtelfunktion) eller har haft infektioner i lungorna som turberkulos. Om detta stämmer in på dig bör du tala med läkare innan användning.

Interaktion med andra mediciner?
Vissa läkemedel kan påverka effekten av Seretide och bör därför inte kombineras utan godkännande från läkare. Ett par exempel är bland annat mediciner som Betablockerare(ex propranolol eller sotalol), vissa läkemedel som behandlar infektioner(ex ketokonazol,ritonavir, erytromycin och itrakonazol). Andra läkemedel som kan ge oönskade effekter är bland annat om du nyligen blivit behandlad med kortison som tabletter eller via injektioner. Även västskedrivande tabletter som Diuretika kan påverka effekten. Det finns även vissa skäl att vara försiktig om du använder andra luftrörsvidgande läkemedel som exempelvis salbutamol samt andra astmamediciner som Xantiner. Det enklaste sättet att undvika obehagliga överraskningar är att alltid nämna vilka mediciner du använder regelbundet i samband med konsultation med läkare.

Biverkningar
Läkemedelet är säkert att använda men kan orsaka oönskade bieffekter hos vissa individer. De är vanligaste biverkningarna är huvudvärk eller att det blir lättare att bli förkyld. Det kan även hända att risken för infektion i mun och hals ökar. Risken för de vanligaste biverkningarna kan oftast minskas genom att skölja munnen eller borsta tänderna efter inhalering. Andra biverkningar som kan inträffa men är mindre vanliga är bland annat svampinfektion i mun och svalg, värk eller svullnad i leder, muskelvärk samt muskelkramp.

Var särskilt uppmärksam på allergiska eller överkänsliga reaktioner. Om du får andningssvårigheter efter att tagit Seretide bör sluta ta läkemedlet och kontakta läkare. Andra reaktioner som kan tyda på allergi eller överkänslighet är bland annat klåda, nässelutslag, svullnad, ovanligt snabb hjärtrytm eller att du känner dig svag eller yr. Om detta händer bör du kontakta läkare och sluta med Seretide. Allergiska reaktioner är mindre vanliga.