Symbicort

Symbicort är ett läkemedel som kan användas för att behandla astma och lungsjukdomen KOL. Som behandling mot astma kan den verka förebyggande mot astmaattacker som en regelbunden behandling men kan även användas för att lindra symtom vid astmaattacker. Läkemedlet kan reducera risken att råka ut för astmaattacker genom att minska samt förebygga svullnad och irritation i luftvägarna och lungorna. Läkemedlet är avsett för vuxna och ungdomar mellan 12 till 17 års ålder. Symbicort innehåller två aktiva substanser; formoterolfumaratdihydrat och budesonid. Läkemedlet intas via en inhalator och finns i många doseringar. Vanliga doseringar är bland annat 80 mikrogram/4.5 mikrogram per inhalation, 100 mikrogram/6 mikrogram per inhalation, 200 mikrogram/6 mikrogram per inhalation samt 400 mikrogram/12 mikrogram per inhalation.

Symbicort

Vad är bra med Symbicort
Symbicort kan fungera som den enda inhalatorn som en astmatiker behöver för både förebyggande behandling och kan även ge snabb lindring vid mer akuta besvär. Läkemedlet innehåller två aktiva ingredienser. Budesonid tillhör en sorts läkemedel som kallas för kortikosteroider och har antiinflammatoriska egenskaper som minskar och förebygger svullnad och inflammation i lungorna, vilket minskar risken för astmabesvär. Formoterolfumaratdihydrat är ett luftrörsvidgande läkemedel vars effekt får musklerna i luftvägarna att slappna av och motverka sammandragningar som kan leda till andningssvårigheter. Detta hjälper dig att andas lättare. Den sammantagna effekten av båda aktiva ingredienserna ger en effektiv förebyggande behandling som minskar risken för astmabesvär.

Användning och behandling
Som det nämndes innan kan Symbicort användas som förebyggande läkemedel samt ge lindring av mer akuta astmabesvär. När läkemedlet används som förebyggande behandling ingår det oftast något annat astmaläkemedel för mer snabb symtomlindring. Det kan även vara den enda inhalatorn som används, då används den både som regelbunden behandling samt ska tas i samband med astmabesvär.

Symbicort turbuhaler är en mycket vanlig typ av inhalator för astmatiker som har svårigheter att trycka ner och andas in samtidigt. Läkemedlet intas via inandning och läkemedlet frigörs innan inandning genom vrida på ett grepp. När du vridit på greppet kan du andas in och få i dig läkemedlet.

Exakt användning och dosering kan variera enligt läkares rekommendationer. Utgå alltid ifrån läkarens ordinationer samt anvisningar för användning på läkemedlets förpackning eller bipacksedel. Nedan kommer en ungefärlig beskrivning hur Symbicort ofta används.

Personer som använder Symbicort som regelbunden behandling och har ett annat astmaläkemedel för snabb symtomlindring vid astmaattacker brukar ta Symbicort dagligen. Det symtomlindrande läkemedlet för akuta besvär ska då tas enligt behov efter anvisningar från läkare. För vuxna(18 år och äldre) är den dagliga doseringen Symbicort 1 eller två inhalationer 2 ggr/dag. Antalet inhalationer per gång samt antalet tillfällen per dag kan variera enligt läkares ordinationer. Ungdomar mellan 12 till 17 år tar vanligen 1 eller 2 inhalationer 2 ggr/dag. Antalet inhalationer per gång samt antalet tillfällen per dag kan variera enligt läkares ordinationer. Det finns även en variant av Symbicort som är anpassat för barn mellan 6 till 11 år. Barn under 6 år bör inte använda Symbicort.

När Symbicort används som den enda astmainhalatorn ska den oftast användas dagligen och vid behov för att lindra plötsliga symtom. Bara vuxna(18 år eller äldre) bör använda läkemedlet på detta sätt och endast göra det efter rekommendation av läkare. Den dagliga dosen kan variera mellan 1 till 2 inhalationer varje morgon och kväll. Antalet inhalationer per gång kan variera enligt läkares ordinationer.
Symbicort ska även användas för att lindra astmasymtom vid behov. Den vanliga proceduren är då att inhalera en gång och vänta ett par minuter. Om det inte blir någon förbättring, inhalera igen. Upprepa tills du känner dig bättre. Ta inte fler än 6 inhalationer per gång. Om du av någon anledning skulle behöva fler än 8 inhalationer per dag regelbundet, kontakta läkare eftersom behandlingen kan behöva en justering.

Personer som har ansträngningsastma som vid exempelvis träning ska använda läkemedlet enligt den ovan stående beskrivningen för hur man använder Symbicort för att lindra astmasymtom vid behov. Undvik att använda inhalatorn före träning eller ansträngning.

Var försiktig om
Läkemedlet är säkert att använda för de flesta astmatiker men det finns hälsoproblem och allergier som kan göra det olämpligt att använda Symbicort. Användning avråds för personer som är allergiska mot formoterol, budesonid eller något annat innehåll i läkemedlet. Du bör observera stor försiktighet om du har andra hälsoproblem som diabetes, lunginfektioner, högt blodtryck, har eller har haft hjärtproblem, har problem med sköldkörteln eller binjurarna, låga kaliumhalter i blodet eller har svåra leverproblem. Personer som har något av dessa hälsoproblem bör alltid konsultera läkare innan användning av Symbicort.

Interaktion med andra mediciner?
Vissa läkemedel kan påverka effekten av Symbicort och bör därför inte kombineras utan godkännande från läkare. Det är framförallt mediciner som Betablockerare(ex propranolol eller atenolol), läkemedel mot oregelbunden eller snabb hjärtrytm, läkemedel mot hjärtsvikt(ex digoxin) eller vätskedrivande läkemedel(ex furosemid).

Även mediciner som Xantiner, andra luftrörsvidgande läkemedel(ex salubutamol), Tricykliska antidepressiva mediciner, fentiaziner, ritonavir och liknande läkemedel, vissa läkemedel mot infektioner (ex ett antal azoler samt klaritromycin och telitromycin) samt steroider som intas oralt bör inte kombineras med Symbicort. Det finns även skäl att vara försiktig om du använder mediciner mot sköldkörtelproblem eller Parkinsons sjukdom.

Biverkningar
Det kan förekomma biverkningar som följd av användning av Symbicort. De vanligaste biverkningarna är milda och visar sig som huvudvärk, infektioner i halsen eller munnen eller hjärtklappning. Ovanligare biverkningar inkluderar muskelkramp, illamående samt sömnsvårigheter.
Det kan även förekomma reaktioner på läkemedlet där du bör kontakta läkare. Om du får väsande andning, svullnad eller utslag i ansiktet, andningssvårigheter eller yrsel direkt efter användning av läkemedlet bör du kontakta läkare. Det kan vara tecken på en allergisk reaktion.